BİLGİ EDİNME HAKKI

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir.  Üniversitemizde, bu birim Yazı İşleri Şube müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adres üzerinden online gerçekleştirilecektir.Faks ile yapılacak başvurular  0 212 216 24 14  numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@boun.edu.tr  veya rektorluk@boun.edu.tr posta adresine yapılabilecektir. 

Online Bilgi edinme başvuruları

Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

a- Gerçek kişiler      b- Tüzel kişiler